Warunki Gwarancyjne MENZER GmbH

I
Warunki ogólne
1.1
Niniejsze Warunki Gwarancyjne obowiązują dla elektronarzędzi (zwanych poniżej „sprzętem”) nabytych przez konsumentów lub przedsiębiorców na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a wyprodukowanych przez firmę MENZER GmbH,Celsiusstraße 20, 04420 Markranstädt, Niemcy (zwaną poniżej „MENZER”). Warunki niniejsze są uznawane za wiążące, dopóki nie zostaną zastąpione przez nowe warunki.
1.2
Przez niniejsze Warunki Gwarancyjne MENZER przyznaje nabywcy dodatkowe prawa, istniejące obok umownego i ustawowego prawa do roszczeń z tytułu wad. Z poniższymi postanowieniami nie wiąże się uchylenie, ograniczenie ani żadna inna zmiana umownego i ustawowego prawa do roszczeń z tytułu wad. Nabywcą w rozumieniu niniejszych Warunków jest ten, kto zakupił sprzęt MENZERA jako pierwszy konsument lub przedsiębiorca od sprzedawcy lub partnera umowy z MENZEREM.II
Ogólne warunki gwarancyjne
2.1
MENZER gwarantuje, że jego sprzęt nie ma wad materiałowych ani produkcyjnych. Gdyby w jakimś przypadku okazało się, że tak nie jest, to w ramach gwarancji producenta MENZER dokona bezpłatnej naprawy albo bezpłatnej wymiany uszkodzonych części lub całego sprzętu. Wykluczone są dalej idące roszczenia – o ile odpowiedzialność nie jest obowiązkiem ustawowym.
2.2
Skorzystanie z usług gwarancyjnych nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.
2.3
Gwarancja producenta MENZER jest udzielana tylko pod tym warunkiem, że sprzęt był użyty zgodnie z instrukcją obsługi.
2.4
Roszczenie z tytułu gwarancji obejmuje tylko zgodne z przeznaczeniem użycie sprzętu, wykluczone są w szczególności:

- Części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu
- Wady wynikające z nieprawidłowego zastosowania lub zlekceważenia instrukcji obsługi
- Zdemontowane elektronarzędzia
- Szkody spowodowane przez przeciążenie elektronarzędzia
- Szkody spowodowane przez zastosowanie niedopuszczonych, uszkodzonych lub błędnie użytych akcesoriów
- Szkody spowodowane przez elektronarzędzie
- Szkody spowodowane przez użycie przemocy
- Szkody następcze, wynikłe z nieprawidłowej lub niedostatecznej konserwacji lub naprawy ze strony klienta lub osób trzecich
- Uszkodzenia przez czynniki obce lub ciała obce
2.5
Naprawy gwarancyjne mogą przeprowadzać wyłącznie warsztaty serwisowe MENZER, w przeciwnym razie gwarancja wygasa.
2.6
Dla przeprowadzania napraw obowiązują warunki napraw MENZER GmbH.III
Warunki gwarancyjne na sprzęt BASE-LINE
3.1
Na sprzęt BASE-LINE MENZER udziela gwarancji 2-letniej, a przy użytkowaniu do działalności gospodarczej lub zawodowej bądź przy obciążeniu równoważnym gwarancji 1-rocznej od daty zakupu sprzętu nowego zgodnie z oryginalnym dowodem kupna. MENZER nie udziela gwarancji zarobkowym wypożyczalniom maszyn.
3.2
Roszczenie gwarancyjne może być podnoszone tylko wtedy, gdy nabywca zgłosi wadę niezwłocznie po jej stwierdzeniu za pomocą internetowego formularza naprawy MENZER i prześle uszkodzony sprzęt w okresie gwarancyjnym w oryginalnym stanie nierozłożonym na części z kopią oryginalnego dowodu zakupu do firmy MENZER.IV
Warunki gwarancyjne na sprzęt PRO-LINE
4.1
Na sprzęt PRO-LINE MENZER zasadniczo udziela 2-letniej gwarancji producenta od daty zakupu nowego sprzętu zgodnie z oryginalnym dowodem zakupu. Ponadto nabywcy z Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mają możliwość uzyskania na sprzęt PRO-LINE zakupiony od 1.01.2015 przedłużenia gwarancji na łącznie 3 lata.
4.2
Warunkiem przedłużenia gwarancji jest rejestracja sprzętu online na stronie www.menzer-tools.com najpóźniej w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zgodnie z oryginalnym dowodem. Po rejestracji nabywca otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie przedłużenia gwarancji.
4.3
Roszczenie gwarancyjne może być podnoszone tylko wtedy, gdy nabywca zgłosi wadę niezwłocznie po jej stwierdzeniu za pomocą internetowego formularza naprawy MENZER i prześle uszkodzony sprzęt w okresie gwarancyjnym w oryginalnym stanie nierozłożonym na części z potwierdzeniem przedłużenia gwarancji oraz kopią oryginalnego dowodu zakupu do firmy MENZER.V
Postanowienia końcowe
5.1
Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
5.2
O ile ustawa nie postanawia inaczej, wyłączną siedzibą sądu jest siedziba firmy MENZER.
5.3
Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków gwarancyjnych miało być lub stać się nieskuteczne w całości lub części, albo gdyby w niniejszej umowie ujawniła się luka, to nie naruszy to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do realizacji uznaje się za uzgodnione to postanowienie skuteczne lub możliwe do realizacji, które jest najbliższe celowi postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do realizacji. W przypadku luki uznaje się za uzgodnione postanowienie, które odpowiada temu, co zgodnie z celem niniejszej umowy zostałoby uzgodnione, gdyby strony umowy przemyślały sprawę od początku.Stan warunków gwarancyjnych: V1.0, 1.03.2015