Ogólne Warunki HandloweI. Warunki napraw§ 1 Zakres obowiązywania, definicje

§ 1.1
Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich udzielonych zleceń na prace naprawcze, remontowe i serwisowe naszych elektronarzędzi MENZER oraz wszystkich związanych z tym prac wstępnych, jak kontrole, sporządzanie kosztorysów itp. (poniżej zwanych także „naprawami”). W przypadku napraw w ramach gwarancji producenta MENZER obowiązują uzupełniająco nasze Warunki Gwarancyjne. W razie sprzeczności między gwarancją producenta MENZER a niniejszymi Warunkami obowiązują postanowienia gwarancji producenta.

§ 1.2
Umowa jest zawierana z firmą
MENZER GmbH
Celsiusstraße 20
04420 Markranstädt
Zarządzający: Torsten Ceranski

Infolinia MENZER: +48 71 39 80 81
(poniedziałek - piątek: 8.00-16.00)
Faks: +48 71 39 80 819
E-Mail: menzer@langelukaszuk.pl
§ 1.3
Oferowane przez nas naprawy adresowane są zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. „Konsumentem” (i) jest według § 13 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym ani z jej działalnością gospodarczą, ani samodzielną działalnością zawodową. „Przedsiębiorcą” (ii) jest osoba fizyczna lub prawna albo posiadająca zdolność prawną spółka osobowa, która zawiera umowę w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej albo samodzielnej działalności zawodowej.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

§ 2.1
Komunikacja elektroniczna: Wyrażają Państwo zgodę, aby związana z umową komunikacja odbywała się w formie elektronicznej.
§ 2.2
Prezentacja usług (w tym sklepie internetowym) nie stanowi oferty wiążącej prawnie, ale wezwanie do złożenia zamówienia (invitatio ad offerendum). Zastrzega się możliwość pomyłek i zmian.
§ 2.3
Klikając przycisk „Zahlungspflichtig bestellen” („Zamówienie do zapłaty”) w sklepie internetowym zamawiają Państwo wiążąco usługi wyszczególnione w zestawieniu zamówienia. Może to także nastąpić przez przesłanie wypełnionego i podpisanego zlecenia naprawy e-mailem, faksem lub drogą pocztową.
§ 2.4
Potwierdzenie odbioru zamówienia w sklepie internetowym następuje przez automatyczne wysłanie e-maila zaraz po wysłaniu zamówienia i nie stanowi jeszcze akceptacji umowy. Umowa o dzieło dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy w ciągu 5 dni przyjmiemy Państwa zamówienie przesyłając przez e-mail odrębne potwierdzenie zamówienia, lub też, gdy zaczniemy naprawę.
§ 2.5
Gdyby w naszym potwierdzeniu zlecenia znalazły się błędy pisarskie lub drukarskie albo gdyby ustalona przez nas cena była oparta na błędnej transmisji danych z przyczyn technicznych, to mamy prawo uchylić się od skutków potwierdzenia, przy czym musimy Państwu dowieść popełnionej przez nas pomyłki. Już dokonane płatności zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.

§ 3 Ceny, kosztorys i koszty wysyłki

§ 3.1
Ceny naprawy i ewentualne dalsze koszty są wymienione w sklepie internetowym albo wynikają z przedstawionej indywidualnej oferty według kosztorysu. Naprawa w ramach gwarancji producenta MENZER jest dla Zleceniodawcy bezpłatna. Koszty przesłania elektronarzędzi przewidzianych do naprawy bierze na siebie zasadniczo MENZER. MENZER ponosi także koszty odesłania z powrotem, chyba że uprzednio sporządzona oferta naprawy zostanie odrzucona. W tym wypadku koszty wysyłki ponosi Zleceniodawca. Wynoszą one przy wysyłce do Niemiec lub Austrii 11,90 € dla towaru, który może być przesłany w paczce, a 70,90 € dla towaru spedycyjnego. Koszty wysyłki do wszystkich pozostałych krajów wynoszą 23,90 € dla towaru, który może być przesłany w paczce, a 142,90 € dla towaru spedycyjnego. Ceny podane w tym sklepie internetowym lub w naszych ofertach zawierają już, o ile nie zaznaczono inaczej, ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny.
§ 3.2
Jeśli Zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia na naprawę wybierze sporządzenie kosztorysu, to dla towaru nadającego się do przesłania w paczce otrzyma przez e-mail etykietę zwrotną do wysyłki naprawianego sprzętu albo skontaktujemy się z nim w celu wyjaśnienia odbioru przez spedycję. Następnie elektronarzędzie zostanie sprawdzone i sporządzona będzie oferta na naprawę w formie kosztorysu. Zostanie on przesłany do Zleceniodawcy e-mailem. Jeśli Zleceniodawca w ciągu dwóch tygodni przyjmie pisemnie lub elektronicznie przedstawioną w kosztorysie ofertę naprawy, to wówczas dojdzie do skutku zlecenie naprawcze na warunkach zawartych w kosztorysie. Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to zgodnie z § 4 może odwołać zlecenie naprawy.

§ 4 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

§ 4.1
Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to przysługuje mu prawo do odwołania zlecenia. Warunki i skutki prawne odwołania podane są w poniższym pouczeniu:

Pouczenie dot. odwołania umowy

Prawo do odwołania umowy
Mają Państwo prawo odwołać niniejszą umowę w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.
Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. W celu realizacji swojego prawa do odwołania muszą Państwo nas poinformować (MENZER GmbH, Celsiusstraße 20, 04420 Markranstädt, tel.: +49 (0) 342 98 74 14 15, faks: +49 (0) 342 98 74 14 29, e-mail: menzer@langelukaszuk.pl ) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. w liście przesłanym pocztą, telefaksem lub e-mailem) o swoim postanowieniu odwołania niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać do tego załączony formularz wzorcowy odwołania, co jednak nie jest wymagane.
Dla zachowania terminu odwołania wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem jego terminu.
Skutki odwołania
Jeśli odwołają Państwo niniejszą umowę, to mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty wpływu do nas oświadczenia o odwołaniu przez Państwa niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa wpłaty włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikłych z wybrania przez Państwa innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). Dokonując zwrotu użyjemy tego samego środka płatniczego, który był użyty przez Państwa przy transakcji pierwotnej, chyba że zostało z Państwem wyraźnie ustalone co innego; w żadnym razie nie będzie z tego zwrotu potrącane wynagrodzenie.
Jeśli żądali Państwo rozpoczęcia usługi przed upływem terminu na odwołanie, to muszą nam Państwo zapłacić odpowiednią kwotę odpowiadającą procentowo usłudze już wykonanej do momentu poinformowania nas przez Państwa o skorzystaniu z prawa do odwołania niniejszej umowy, w stosunku do całości usługi przewidzianej w umowie.
Koniec pouczenia o odwołaniu umowy

 
Wzorcowy formularz odwołania umowy

(Jeśli chcą Państwo odwołać umowę, to prosimy o wypełnienie tego formularza i przesłanie do nas.)

Do: MENZER GmbH, Celsiusstraße 20, 04420 Markranstädt, tel.: +49 (0) 342 98 74 14 0, faks: +49 (0) 342 98 74 14 29, E-Mail: menzer@langelukaszuk.pl

Niniejszym odwołuję/odwołujemy (*) zawartą przeze mnie/przez nas (*) umowę zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

- Zamówione dn. (*)/otrzymane dn. (*)
- Nazwisko konsumenta/konsumentów
- Adres konsumenta/konsumentów
- Podpis konsumenta/konsumentów (tylko na dokumencie papierowym)
- Data
______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.


§ 4.2
W razie odwołania umowy następuje bezpłatne odesłanie.

§ 5 Warunki płatności

§ 5.1
Zapłata następuje na fakturę

§ 5.2
W razie zwłoki z zapłatą do ceny należy doliczyć za czas zwłoki odsetki w wysokości 5% powyżej bazowej stopy procentowej. MENZER zastrzega sobie prawo do wykazania ewentualnie również wyższej szkody z powodu zwłoki i dochodzenia jej zwrotu.

§ 5.3
W razie zaistnienia zwłoki w zapłacie MENZER jest ponadto uprawniony do naliczenia ryczałtowych kosztów upomnienia w wysokości 2,50 €, chyba że Zleceniodawca wykaże, że powstała szkoda jest mniejsza lub że w ogóle nie powstała.

§ 6 Zwrot maszyny

§ 6.1
Jeśli Zleceniodawca przyjmie ofertę zawartą w kosztorysie, to po zakończeniu prac naprawczych sprzęt naprawiany zostanie bezpłatnie odesłany na adres podany w zleceniu naprawy.

§ 6.2
Jeśli Zleceniodawca nie przyjmie na czas oferty naprawy przedstawionej w kosztorysie albo odrzuci ofertę naprawy, to odeślemy maszynę przewidzianą do naprawy w stanie zdemontowanym i za opłatą na adres podany w zleceniu naprawy online (koszty wysyłki zgodnie z § 3). Zamiast odsyłania Zleceniodawca może nam także zlecić prawidłową i bezpłatną utylizację maszyny przewidzianej do naprawy. Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to przysługuje mu także w tym przypadku prawo odwołania zgodnie z § 4.

§ 7 Rękojmia

§ 7.1
Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to dla rękojmi obowiązują przepisy ustawowe.

§ 7.2
Jeśli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, to obowiązują następujące zasady:

Roszczenia Zleceniodawcy z tytułu wadliwej naprawy, która nie jest objęta gwarancją, przedawniają się w ciągu roku od odbioru. Skrócenie przedawnienia dotyczy także roszczeń z tytułu działań niedozwolonych, polegających na wadliwym wykonaniu prac naprawczych. Skrócenie przedawnienia nie dotyczy naszej nieograniczonej odpowiedzialności za szkody z tytułu naruszenia gwarancji albo za śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, za działanie umyślne i rażące niedbalstwo oraz za wady produktu. Zajęcie przez nas stanowiska w stosunku do podniesionego przez Zleceniodawcę roszczenia z tytułu wad nie powinno być uznawane za przystąpienie do negocjacji w sprawie roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, jeśli roszczenie z tytułu wad jest przez nas odrzucane w całości.
Bez uszczerbku dla prawa Zleceniodawcy do usunięcia wady we własnym zakresie oraz dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub o zwrot kosztów, Zleceniodawca ma prawo do stosownej obniżki wynagrodzenia lub do unieważnienia umowy, jeśli poprawka lub dostawa zastępcza nie dadzą rezultatu, będą niemożliwe do zaakceptowania przez Zleceniodawcę albo z przyczyn leżących po naszej stronie opóźnią się ponad stosowne terminy.
Wykluczone są roszczenia Zleceniodawcy o zwrot nakładów zamiast odszkodowania w miejsce usługi, jeśli danych nakładów nie poczyniłaby również rozsądna osoba trzecia.
Nie bierzemy na siebie gwarancji, o ile w konkretnym przypadku nie zostanie uzgodnione co innego na piśmie.

§ 8 Odpowiedzialność

§ 8.1
Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody wskutek naruszenia gwarancji lub za śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu. To samo dotyczy umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiadamy tylko o tyle, o ile naruszone zostały istotne obowiązki wynikające z natury umowy i mające szczególne znaczenie dla osiągnięcia jej celu. W razie naruszenia takich obowiązków, zwłoki i niemożliwości nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowych szkód, z jakich powstaniem w ramach niniejszej umowy należy się liczyć. Nie narusza to bezwzględnej ustawowej odpowiedzialności za wady produktu.
§ 8.2
Jeśli odpowiedzialność jest przez nas wykluczona lub ograniczona, to dotyczy to także osobistej odpowiedzialności naszego personelu, pracobiorców, pracowników, przedstawicieli i pomocników w wykonaniu.

§ 9 Postanowienia końcowe

§ 9.1
Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków i zawartych dalszych uzgodnień miało być lub stać się nieskuteczne, to nie naruszy to mocy obowiązującej pozostałych warunków. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do realizacji przez postanowienie o skutku ekonomicznym jak najbardziej zbliżonym.
§ 9.2
Roszczenia wzajemne Zleceniodawcy uprawniają go do potrąceń tylko wtedy, gdy są prawnie stwierdzone lub bezsporne. Zleceniodawca może korzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.
§ 9.3
Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
§ 9.4
Jeśli Zleceniodawca jest kupcem, osobą prawną lub publiczno-prawnym funduszem specjalnym, to wyłączną siedzibą sądu do wszystkich spraw spornych jest siedziba MENZER GmbH w Markranstädt pod Lipskiem. Jesteśmy też uprawnieni do wnoszenia pozwów w siedzibie Zleceniodawcy oraz w każdej innej dopuszczalnej siedzibie sądu.

Numer wersji OWH: Sklep internetowy MENZER 2.0 stan: 01.11.2021Standardowe warunki handlowe firmy MENZER GmbHTo jest tylko tłumaczenie dla wygody. Obowiązuje wersja niemiecka. .

§ 1 Ogólne

§ 1.1 Oferowane produkty są zasadniczo skierowane do stacjonarnych sklepów specjalistycznych. Poniższe warunki regulują wszystkie transakcje prawne z nabywcami, które nie dotyczą konsumentów końcowych. Warunki te obowiązują wyłącznie. Przeciwne lub odmienne warunki Kupującego nie będą przez nas uznawane, chyba że wyraźnie i pisemnie wyrazimy zgodę na ich zastosowanie. Nie uznaje się również, że zaakceptowaliśmy odmienne warunki, jeśli bezwarunkowo realizujemy zamówienie wiedząc, że Kupujący ma odmienne warunki lub warunki różniące się od naszych warunków. 

§ 1.2 Poniższe warunki regulują wszystkie transakcje prawne z kupującymi, które nie dotyczą konsumentów końcowych. Warunki te obowiązują wyłącznie. Sprzeczne lub odmienne warunki Kupującego nie będą przez nas uznawane, chyba że wyraźnie i pisemnie wyrazimy zgodę na ich zastosowanie. Nie uznaje się również, że zaakceptowaliśmy odmienne warunki, jeśli bezwarunkowo realizujemy zamówienie wiedząc, że Kupujący ma przeciwne lub odmienne od naszych warunki. 
§ 1.3 Ustne oświadczenia naszych przedstawicieli lub pracowników wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

§ 2 Oferty

Nasze oferty nie są wiążące. Zamówienie uważa się za przyjęte dopiero po jego pisemnym potwierdzeniu. Potwierdzenie określa treść zamówienia.

§ 3 Ceny i warunki płatności

§ 3.1 Jeżeli Strony umowy nie ustaliły określonej ceny, będzie ona obliczana według cennika MENZER, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, powiększonego o opakowanie, transport, ubezpieczenie transportu i podatek VAT. W przypadku ustaleń dotyczących drop-shippingu naliczana jest dodatkowa opłata. 

§ 3.2 Jeżeli w danym przypadku nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące warunki płatności: wszystkie ceny podane są przed opodatkowaniem podatkiem VAT. Wszystkie faktury wystawione przez MENZER są wymagalne do natychmiastowej zapłaty bez żadnych potrąceń, chyba że MENZER wyznaczył w fakturze określony termin zapłaty. 

§ 3.3 Kupujący może dokonać potrącenia tylko z tych wierzytelności, które są bezsporne lub uznane prawomocnym wyrokiem sądu. 

§ 3.4 Płatności inne niż gotówkowe przyjmujemy tylko po spełnieniu świadczenia. Wszystkie płatności są wolne od opłat. Koszty bankowe, dyskontowe i windykacyjne ponosi Kupujący nawet bez wyraźnego porozumienia. Płatności wekslowe wymagają naszej uprzedniej zgody. 

§ 3.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności jesteśmy uprawnieni bez wezwania do naliczania Kupującemu odsetek od dnia zwłoki w wysokości ustawowej. Stopa procentowa zostanie podwyższona, jeśli przedstawimy dowody na wyższe rzeczywiste obciążenie odsetkami. 

§ 3.6 Jeśli po złożeniu zamówienia nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Kupującego lub jeśli po złożeniu zamówienia dowiemy się o wcześniejszym pogorszeniu jego sytuacji finansowej, jesteśmy uprawnieni według własnego uznania do żądania zapłaty z góry lub złożenia zabezpieczenia. Płatności mogą być dokonywane tylko bezpośrednio do nas lub do osób wyraźnie upoważnionych na piśmie lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówień o wartości poniżej 50 EUR oraz zamówień od nieznanych nam klientów na zasadzie płatności za pobraniem.

§ 4 Komunikacja elektroniczna

Użytkownik wyraża zgodę i zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikatów związanych z umową.

§ 5 Opakowanie

Wybór odpowiedniego opakowania zostanie dokonany przez nas i zafakturowany po kosztach.

§ 6 Wysyłka

§ 6.1 Wysyłka odbywa się zawsze na rachunek i ryzyko Kupującego. W odniesieniu do ryzyka obowiązuje to również wtedy, gdy w drodze wyjątku ponosimy koszty wysyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, to my określamy sposób i drogę wysyłki.

§ 6.2 Specjalne życzenia Kupującego (np. przyspieszony sposób wysyłki, specjalne opakowanie, zatrudnienie konkretnego spedytora) zostaną w miarę możliwości spełnione, a ewentualne dodatkowe koszty zostaną naliczone. 

§ 6.3 Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie przekazania przez nas towaru spedytorowi.

§ 7 Dostawa

§ 7.1 Terminy dostaw są niewiążące, o ile nie uzgodniono wyraźnie mocy wiążącej terminu dostawy. Wiążący termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli towar opuścił nasz zakład w terminie lub w przypadku odbioru przez klienta nastąpiło zgłoszenie gotowości do wysyłki. 

§ 7.2 Jeżeli dotrzymanie wiążącego terminu dostawy jest niemożliwe z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu, np. działania siły wyższej, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, siła wyższa, brak energii lub spory pracownicze w naszym zakładzie lub u naszych dostawców, termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. Jeżeli okoliczności te trwają dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od niej.

§ 8 Sprzedaż

W ramach działalności handlowej zamawiającego wyraźnie zabrania się zamawiającemu sprzedaży towarów i produktów firmy MENZER GmbH na rynkach koncernu Amazon. Dotyczy to w szczególności specyficznych dla danego kraju rynków Amazon w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Holandii i Szwecji.

§ 9 Reklamacje i wady

§ 9.1 Reklamacje dotyczące rozpoznawalnych wad lub rozpoznawalnych niekompletności lub nieprawidłowej dostawy należy zgłaszać do nas niezwłocznie w formie pisemnej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dostawy. Inne wady należy zgłosić nam na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu. 

§ 9.2 W przypadku niezgłoszenia reklamacji lub wad w tym terminie, towar uważa się za przyjęty. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w odpowiednim czasie, gwarancja zostanie określona na podstawie punktu 10.

§ 10 Gwarancja

§ 10.1  Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w konstrukcji lub wykończeniu, które nie wpływają negatywnie na użyteczność ani wartość artykułu, przy czym zmiany te nie stanowią wady, o ile nie zmniejszają użyteczności dla celów określonych w umowie. 

§ 10.2 Gwarancje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 

§ 10.3 W przypadku wystąpienia wady jesteśmy uprawnieni do jej usunięcia poprzez usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza). Mamy prawo wyboru, czy usuniemy wadę, czy też dostarczymy towar zastępczy. Nasze prawo do odmowy naprawy lub wymiany z powodu nieuzasadnionych kosztów (§ 439 ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego, BGB) pozostaje nienaruszone. Kupujący ma jednak prawo według własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny kupna, jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, w szczególności jeśli jest niemożliwe, jeśli nie będziemy w stanie usunąć jej w odpowiednim czasie, jeśli odmówimy wykonania naprawy lub jeśli opóźnienia w usunięciu wady będą przez nas zawinione. 

§ 10.4 Wymieniane przez nas części stają się naszą własnością. 

§ 10.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które powstaną po przejściu ryzyka na Kupującego w wyniku nieodpowiedniej lub niewłaściwej wysyłki, wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego osób trzecich, modyfikacji lub dołączenia nie zatwierdzonych wyraźnie przez nas, normalnego zużycia, wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z urządzeniem przez Kupującego lub osoby trzecie, niewłaściwego przechowywania, wpływów klimatycznych itp. 

§ 10.6 Kupujący jest zobowiązany zapewnić nam niezbędny czas i możliwość dokonania napraw lub dostarczenia towaru zastępczego, w przeciwnym razie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za wady. 

§ 10.7 Możemy odmówić naprawy lub wymiany towaru, dopóki Kupujący nie wypełni wszystkich obowiązków niezwiązanych z wadliwą częścią towaru.

§ 10.8 Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostarczenia rzeczy. 

§ 10.9 Roszczenia Kupującego do odszkodowania za szkody i wydatki z tytułu wady reguluje punkt 11 niniejszych warunków.

§ 11 Roszczenia odszkodowawcze i wydatki

§ 11.1 Jeśli szkoda zostanie spowodowana naruszeniem przez nas obowiązku, nie jesteśmy odpowiedzialni za odszkodowanie lub wydatki, jeśli udowodnimy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązku. Jeśli jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązku, jesteśmy zobowiązani do odszkodowania za szkody lub wydatki zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile ustępy 2 i 3 nie stanowią inaczej. 

§ 11.2 W przypadku mniejszego zaniedbania nasza odpowiedzialność za odszkodowanie za szkody lub wydatki jest wykluczona. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku i inne straty finansowe Kupującego wynikające z lekkiego zaniedbania.

§ 11.3 Wykluczenie odpowiedzialności zgodnie z ust. 2 nie dotyczy roszczeń z tytułu gwarancji, w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, dla roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHG) oraz w przypadku wynikającego z niewielkiego zaniedbania naruszenia istotnych obowiązków umownych. Jednakże w przypadku nieistotnego naruszenia obowiązków umownych, których wypełnienie jest podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których spełnienie strona umowy może się powoływać (istotne obowiązki umowne), odszkodowanie jest ograniczone do przewidywalnych, typowych szkód. 

§ 11.4 O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i osób działających w zastępstwie.

§ 12 Odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków

§ 12.1 Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonanej przez nas lub niezgodnej z umową usługi, jeżeli nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie obowiązków. 

§ 12.2 Punkt 12.1 nie ma zastosowania, jeśli bezwzględne prawo do odstąpienia od umowy po stronie Kupującego wynika z umów szczególnych (np. transakcji z ustalonym terminem). Ponadto punkt 12.1 nie ma zastosowania w przypadku towarów wadliwych, w tym przypadku obowiązują wymogi prawne ustawy o sprzedaży, o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej.

§ 13 Zastrzeżenie własności

§ 13.1 Dostarczony przez nas towar pozostaje naszą własnością do momentu, gdy Kupujący w pełni zaspokoi wszystkie nasze roszczenia wobec niego z bieżących stosunków handlowych. W przypadku weksli i czeków płatność uznaje się za dokonaną dopiero wtedy, gdy zostaną one w pełni zrealizowane. 

§ 13.2 Kupujący może odsprzedać towar, do którego zachowaliśmy prawo własności, w zwykłym toku działalności, chyba że jest w zwłoce lub zawiesił płatność. Kupujący nie może zastawić towaru jako zabezpieczenia ani umieścić go w depozycie. 

§ 13.3 O zajęciu zastrzeżonych towarów Kupujący ma obowiązek niezwłocznie nas powiadomić, załączając spis zajętych towarów (kopia). 

§ 13.4 W przypadku istnienia roszczeń wobec osób trzecich z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia nie w pełni opłaconego towaru, Kupujący zobowiązuje się już teraz do przeniesienia na nas swoich roszczeń pieniężnych z tego tytułu. W przypadku odsprzedaży towaru przez Kupującego zobowiązuje się on do odstąpienia nam w oczekiwaniu na zapłatę wszystkich naszych należności swoich praw wobec klienta wynikających z odsprzedaży wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi i zabezpieczeniami. Jeżeli należności Kupującego z tytułu odsprzedaży zastrzeżonego towaru są ulokowane na rachunku bieżącym, wówczas Kupujący zobowiązuje się teraz do przeniesienia na nas swojej wierzytelności pieniężnej w wysokości odpowiedniego i uznanego salda, w zakresie naszych roszczeń wobec Kupującego. Przyjmujemy tę cesję. Kupujący może ściągać scedowane na nas wierzytelności, o ile nie jest on w zwłoce lub nie zawiesił płatności. 

§ 13.5 Kupujący zobowiązuje się w każdym przypadku do współdziałania w uzyskaniu urzędowych zezwoleń lub innych formalności, o ile będą one konieczne. 

§ 13.6 Jeżeli wartość udzielonego nam zabezpieczenia przekracza nasze roszczenia wobec Kupującego o więcej niż 20%, jesteśmy zobowiązani do wydania towaru w tym zakresie na żądanie Kupującego. 

§ 13.7 Jeżeli w przypadku dostaw eksportowych będziemy zobowiązani do podjęcia określonych działań w kraju importu, aby zastrzeżenie własności lub inne prawa opisane w niniejszym paragrafie były skuteczne, Kupujący musi nas o tym powiadomić i podjąć takie działania na własny koszt. Jeżeli prawo kraju importu nie zezwala na zastrzeżenie własności, ale pozwala Sprzedającemu na zastrzeżenie innych praw w odniesieniu do dostarczonych towarów, możemy skorzystać ze wszystkich takich praw. O ile nie uda się w ten sposób uzyskać równoważnego zabezpieczenia naszych roszczeń wobec Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia nam na własny koszt innego zabezpieczenia dostarczonych towarów lub innego zabezpieczenia.

§ 14 Miejsce spełnienia świadczenia i miejsce pobytu

O ile nie uzgodniono inaczej - np. w Umowach dystrybucyjnych - obowiązują następujące zasady:

§ 14.1 Miejscem wykonania dla dostaw i usług jest lokalizacja naszego zakładu dostawczego. Miejscem realizacji płatności jest Markranstädt. 

§ 14.2 W odniesieniu do wszystkich stosunków pomiędzy Kupującym a nami obowiązuje prawo niemieckie. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 

§ 14.3 O ile jest to prawnie dopuszczalne, uzgadnia się, że wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów, w tym wynikających z weksli lub czeków, jest Lipsk, Niemcy, z zastrzeżeniem jednak, że zastrzegamy sobie prawo do wniesienia pozwu w miejscu zamieszkania Kupującego.

MENZER GmbH Markranstädt, wersja 4.0 (15.10.2022)