Ogólne Warunki Handlowe


Warunki napraw
§ 1
Zakres obowiązywania, definicje
§ 1.1

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich udzielonych zleceń na prace naprawcze, remontowe i serwisowe naszych elektronarzędzi MENZER oraz wszystkich związanych z tym prac wstępnych, jak kontrole, sporządzanie kosztorysów itp. (poniżej zwanych także „naprawami”). W przypadku napraw w ramach gwarancji producenta MENZER obowiązują uzupełniająco nasze Warunki Gwarancyjne. W razie sprzeczności między gwarancją producenta MENZER a niniejszymi Warunkami obowiązują postanowienia gwarancji producenta.

§ 1.2

Umowa jest zawierana z firmą

MENZER GmbH
Celsiusstraße 20
04420 Markranstädt

Zarządzający: Torsten Ceranski

Infolinia MENZER: +48 71 39 80 81
(poniedziałek - piątek: 8.00-16.00)

Faks: +48 71 39 80 819
E-Mail: menzer@langelukaszuk.pl

§ 1.3

Oferowane przez nas naprawy adresowane są zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. „Konsumentem” (i) jest według § 13 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym ani z jej działalnością gospodarczą, ani samodzielną działalnością zawodową. „Przedsiębiorcą” (ii) jest osoba fizyczna lub prawna albo posiadająca zdolność prawną spółka osobowa, która zawiera umowę w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej albo samodzielnej działalności zawodowej.

§ 2
Oferta i zawarcie umowy
§ 2.1

Komunikacja elektroniczna: Wyrażają Państwo zgodę, aby związana z umową komunikacja odbywała się w formie elektronicznej.

§ 2.2

Prezentacja usług (w tym sklepie internetowym) nie stanowi oferty wiążącej prawnie, ale wezwanie do złożenia zamówienia (invitatio ad offerendum). Zastrzega się możliwość pomyłek i zmian.

§ 2.3

Klikając przycisk „Zahlungspflichtig bestellen” („Zamówienie do zapłaty”) w sklepie internetowym zamawiają Państwo wiążąco usługi wyszczególnione w zestawieniu zamówienia. Może to także nastąpić przez przesłanie wypełnionego i podpisanego zlecenia naprawy e-mailem, faksem lub drogą pocztową.

§ 2.4

Potwierdzenie odbioru zamówienia w sklepie internetowym następuje przez automatyczne wysłanie e-maila zaraz po wysłaniu zamówienia i nie stanowi jeszcze akceptacji umowy. Umowa o dzieło dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy w ciągu 5 dni przyjmiemy Państwa zamówienie przesyłając przez e-mail odrębne potwierdzenie zamówienia, lub też, gdy zaczniemy naprawę.

§ 2.5

Gdyby w naszym potwierdzeniu zlecenia znalazły się błędy pisarskie lub drukarskie albo gdyby ustalona przez nas cena była oparta na błędnej transmisji danych z przyczyn technicznych, to mamy prawo uchylić się od skutków potwierdzenia, przy czym musimy Państwu dowieść popełnionej przez nas pomyłki. Już dokonane płatności zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.

§ 3
Ceny, kosztorys i koszty wysyłki
§ 3.1

Ceny naprawy i ewentualne dalsze koszty są wymienione w sklepie internetowym albo wynikają z przedstawionej indywidualnej oferty według kosztorysu. Naprawa w ramach gwarancji producenta MENZER jest dla Zleceniodawcy bezpłatna. Koszty przesłania elektronarzędzi przewidzianych do naprawy bierze na siebie zasadniczo MENZER. MENZER ponosi także koszty odesłania z powrotem, chyba że uprzednio sporządzona oferta naprawy zostanie odrzucona. W tym wypadku koszty wysyłki ponosi Zleceniodawca. Wynoszą one przy wysyłce do Niemiec lub Austrii 11,90 € dla towaru, który może być przesłany w paczce, a 70,90 € dla towaru spedycyjnego. Koszty wysyłki do wszystkich pozostałych krajów wynoszą 23,90 € dla towaru, który może być przesłany w paczce, a 142,90 € dla towaru spedycyjnego. Ceny podane w tym sklepie internetowym lub w naszych ofertach zawierają już, o ile nie zaznaczono inaczej, ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny.

§ 3.2

Jeśli Zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia na naprawę wybierze sporządzenie kosztorysu, to dla towaru nadającego się do przesłania w paczce otrzyma przez e-mail etykietę zwrotną do wysyłki naprawianego sprzętu albo skontaktujemy się z nim w celu wyjaśnienia odbioru przez spedycję. Następnie elektronarzędzie zostanie sprawdzone i sporządzona będzie oferta na naprawę w formie kosztorysu. Zostanie on przesłany do Zleceniodawcy e-mailem. Jeśli Zleceniodawca w ciągu dwóch tygodni przyjmie pisemnie lub elektronicznie przedstawioną w kosztorysie ofertę naprawy, to wówczas dojdzie do skutku zlecenie naprawcze na warunkach zawartych w kosztorysie. Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to zgodnie z § 4 może odwołać zlecenie naprawy.

§ 4
Prawo konsumenta do odwołania
§ 4.1

Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to przysługuje mu prawo do odwołania zlecenia. Warunki i skutki prawne odwołania podane są w poniższym pouczeniu:

Pouczenie dot. odwołania umowy

Prawo do odwołania umowy

Mają Państwo prawo odwołać niniejszą umowę w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. W celu realizacji swojego prawa do odwołania muszą Państwo nas poinformować (MENZER GmbH, Celsiusstraße 20, 04420 Markranstädt, tel.: +49 (0) 342 98 74 14 15, faks: +49 (0) 342 98 74 14 29, e-mail: service@menzer-tools.com) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. w liście przesłanym pocztą, telefaksem lub e-mailem) o swoim postanowieniu odwołania niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać do tego załączony formularz wzorcowy odwołania, co jednak nie jest wymagane.

Dla zachowania terminu odwołania wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem jego terminu.

Skutki odwołania

Jeśli odwołają Państwo niniejszą umowę, to mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty wpływu do nas oświadczenia o odwołaniu przez Państwa niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa wpłaty włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikłych z wybrania przez Państwa innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). Dokonując zwrotu użyjemy tego samego środka płatniczego, który był użyty przez Państwa przy transakcji pierwotnej, chyba że zostało z Państwem wyraźnie ustalone co innego; w żadnym razie nie będzie z tego zwrotu potrącane wynagrodzenie.

Jeśli żądali Państwo rozpoczęcia usługi przed upływem terminu na odwołanie, to muszą nam Państwo zapłacić odpowiednią kwotę odpowiadającą procentowo usłudze już wykonanej do momentu poinformowania nas przez Państwa o skorzystaniu z prawa do odwołania niniejszej umowy, w stosunku do całości usługi przewidzianej w umowie.

Koniec pouczenia o odwołaniu umowy

Wzorcowy formularz odwołania umowy

(Jeśli chcą Państwo odwołać umowę, to prosimy o wypełnienie tego formularza i przesłanie do nas.)

Do: MENZER GmbH, Celsiusstraße 20, 04420 Markranstädt, tel.: +49 (0) 342 98 74 14 0, faks: +49 (0) 342 98 74 14 29, E-Mail: service@menzer-tools.com

Niniejszym odwołuję/odwołujemy (*) zawartą przeze mnie/przez nas (*) umowę zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

  • - Zamówione dn. (*)/otrzymane dn. (*)
  • - Nazwisko konsumenta/konsumentów
  • - Adres konsumenta/konsumentów
  • - Podpis konsumenta/konsumentów (tylko na dokumencie papierowym)
  • - Data

______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 4.2

W razie odwołania umowy następuje bezpłatne odesłanie.

§ 5
Warunki płatności
§ 5.1

Zapłata następuje na fakturę.

§ 5.2

W razie zwłoki z zapłatą do ceny należy doliczyć za czas zwłoki odsetki w wysokości 5% powyżej bazowej stopy procentowej. MENZER zastrzega sobie prawo do wykazania ewentualnie również wyższej szkody z powodu zwłoki i dochodzenia jej zwrotu.

§ 5.3

W razie zaistnienia zwłoki w zapłacie MENZER jest ponadto uprawniony do naliczenia ryczałtowych kosztów upomnienia w wysokości 2,50 €, chyba że Zleceniodawca wykaże, że powstała szkoda jest mniejsza lub że w ogóle nie powstała.

§ 6
Zwrot maszyny
§ 6.1

Jeśli Zleceniodawca przyjmie ofertę zawartą w kosztorysie, to po zakończeniu prac naprawczych sprzęt naprawiany zostanie bezpłatnie odesłany na adres podany w zleceniu naprawy.

§ 6.2

Jeśli Zleceniodawca nie przyjmie na czas oferty naprawy przedstawionej w kosztorysie albo odrzuci ofertę naprawy, to odeślemy maszynę przewidzianą do naprawy w stanie zdemontowanym i za opłatą na adres podany w zleceniu naprawy online (koszty wysyłki zgodnie z § 3). Zamiast odsyłania Zleceniodawca może nam także zlecić prawidłową i bezpłatną utylizację maszyny przewidzianej do naprawy. Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to przysługuje mu także w tym przypadku prawo odwołania zgodnie z § 4.

§ 7
Rękojmia
§ 7.1

Jeśli Zleceniodawca jest konsumentem, to dla rękojmi obowiązują przepisy ustawowe.

§ 7.2

Jeśli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, to obowiązują następujące zasady:

  1. Roszczenia Zleceniodawcy z tytułu wadliwej naprawy, która nie jest objęta gwarancją, przedawniają się w ciągu roku od odbioru. Skrócenie przedawnienia dotyczy także roszczeń z tytułu działań niedozwolonych, polegających na wadliwym wykonaniu prac naprawczych. Skrócenie przedawnienia nie dotyczy naszej nieograniczonej odpowiedzialności za szkody z tytułu naruszenia gwarancji albo za śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, za działanie umyślne i rażące niedbalstwo oraz za wady produktu. Zajęcie przez nas stanowiska w stosunku do podniesionego przez Zleceniodawcę roszczenia z tytułu wad nie powinno być uznawane za przystąpienie do negocjacji w sprawie roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, jeśli roszczenie z tytułu wad jest przez nas odrzucane w całości.
  2. Bez uszczerbku dla prawa Zleceniodawcy do usunięcia wady we własnym zakresie oraz dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub o zwrot kosztów, Zleceniodawca ma prawo do stosownej obniżki wynagrodzenia lub do unieważnienia umowy, jeśli poprawka lub dostawa zastępcza nie dadzą rezultatu, będą niemożliwe do zaakceptowania przez Zleceniodawcę albo z przyczyn leżących po naszej stronie opóźnią się ponad stosowne terminy.
  3. Wykluczone są roszczenia Zleceniodawcy o zwrot nakładów zamiast odszkodowania w miejsce usługi, jeśli danych nakładów nie poczyniłaby również rozsądna osoba trzecia.
  4. Nie bierzemy na siebie gwarancji, o ile w konkretnym przypadku nie zostanie uzgodnione co innego na piśmie.
§ 8
Odpowiedzialność
§ 8.1

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody wskutek naruszenia gwarancji lub za śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu. To samo dotyczy umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiadamy tylko o tyle, o ile naruszone zostały istotne obowiązki wynikające z natury umowy i mające szczególne znaczenie dla osiągnięcia jej celu. W razie naruszenia takich obowiązków, zwłoki i niemożliwości nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowych szkód, z jakich powstaniem w ramach niniejszej umowy należy się liczyć. Nie narusza to bezwzględnej ustawowej odpowiedzialności za wady produktu.

§ 8.2

Jeśli odpowiedzialność jest przez nas wykluczona lub ograniczona, to dotyczy to także osobistej odpowiedzialności naszego personelu, pracobiorców, pracowników, przedstawicieli i pomocników w wykonaniu.

§ 9
Postanowienia końcowe
§ 9.1

Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków i zawartych dalszych uzgodnień miało być lub stać się nieskuteczne, to nie naruszy to mocy obowiązującej pozostałych warunków. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do realizacji przez postanowienie o skutku ekonomicznym jak najbardziej zbliżonym.

§ 9.2

Roszczenia wzajemne Zleceniodawcy uprawniają go do potrąceń tylko wtedy, gdy są prawnie stwierdzone lub bezsporne. Zleceniodawca może korzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 9.3

Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§ 9.4

Jeśli Zleceniodawca jest kupcem, osobą prawną lub publiczno-prawnym funduszem specjalnym, to wyłączną siedzibą sądu do wszystkich spraw spornych jest siedziba MENZER GmbH w Markranstädt pod Lipskiem. Jesteśmy też uprawnieni do wnoszenia pozwów w siedzibie Zleceniodawcy oraz w każdej innej dopuszczalnej siedzibie sądu.

Numer wersji OWH: Sklep internetowy MENZER 2.0 stan: 01.11.2021